رابطه شغل پر استرس و زندگی زناشویی

امــروزه بخــش بهداشــت و درمــان بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا ســلامت انســان ها یکــی از مهم تریــن حوزه هــای توســعه پایــدار در جوامــع بشــری بــه شــمار مــی رود. تحقــق ایــن امــر نیازمنــد درمانگــر ســالم، شــاداب و بــا انگیــزه کاری بالاســت. از جملــه درمانگــران ایــن بخــش کادر پزشــکی و پیراپزشــکی بیمارســتان ها هســتند. در تمــام بخش هــای بیمارســتانی بــه پزشــکان و پرســتارانی برخــورد می کنیــم کــه هنــگام ورود بــه شــغل افــراد منظــم و دلســوز و علاقمنــدی بوده انــد، امــا معمــولا پـس از مدتـی کار کـردن و مواجـه شــدن بــا انبوهــی از مشــکلات و اســترس های شــغلی در محیــط کار، احســاس خســتگی می کننــد و حتــی مایلنــد از کار خــود کناره گیــری کننــد. اســترس یــا تنیدگــی ناشــی از محیــط کاری بســته بــه عوامــل تنــش زای درونــی خــود می توانــد کارکنــان را تحت تاثیــر قــرار دهــد. در واقـع تنیدگـی واکنـش نامتمایـز بـدن بـه هـر نـوع تقاضایـی اسـت کــه ایجــاد می شــود یــا از هــر نیــروی جســمی و روانــی کــه موجـود زنـده در آن نیـاز بـه تغییـر در الگــوی انطباقــی پیــدا می کنــد، نشــات می گیــرد. عوامــل تنــش زا موجــب تخریــب و آســیب بــه نیازهــای اساســی می شــوند و در رشــد و تکامــل و بازدهــی انســان مداخلــه و انســان را از تعــادل خــارج می کننــد. عکس العمــل افــراد نســبت بــه عوامــل تنــش زا اوال بــه مشــخصات محــرک، ثانیــا بــه ویژگی هــای فــردی یعنــی عوامــل جمعیــت شــناختی و زمینــه فرهنگــی، اجتماعــی و ثالثــا تجــارب قبلــی فــرد وابســته اســت. در صــورت ادامــه اســترس علائمــی ماننــد خســتگی، تحریک پذیــری و نداشــتن تمرکــز حــواس و احســاس گنــاه و دردهــای گوارشــی و جســمی ایجــاد می شــود…