شفاف سازی، چاره رفع بدبینی جامعه به پزشکان

در چنـد مـاه اخیـر و بـا گسـترش شــبکه های اجتماعــی، اخبــار مربــوط بــه خطاهــای پزشــکی بیشـتر از قبـل مـورد توجـه مـردم قـرار گرفتـه و حتـی بـا رسـانه ای شــدن پرونــده پزشــکی افــراد مشـهور ایـن قضیـه نمـود بیشـتری پیــدا کــرده اســت. در واقــع یــک فضــای بی اعتمــادی بیــن پزشـکان، مـردم و حتـی هنرمنـدان شــکل گرفتــه بــه گونــه ای کــه هجمه هــای زیــادی را متوجــه جامعــه پزشــکی کــرده اســت. در حقیقــت مــا در حــال حاضــر در جامعــه بــا یــک بحــران اخلاقــی مواجــه هســتیم کــه فقــط مختــص رابطـه پزشـک و بیمـار نیسـت بلکـه در بقیـه سـطوح اجتماعـی نیـز بحران اخلاقــی خــودش را نشــان می دهــد. نمونــه بــارز آن فرهنــگ رانندگــی مــردم اســت، هــم در رفتــار افــرادی کـه در حـال رانندگـی هسـتند و هـم افـراد پیـاده یـا موتـور سـوار. نتیجـه ایــن می شــود کــه ایــن نــوع رفتــار منجــر بــه تصــادف می شــود و بعــد هــم درگیــری و ناســزا گفتــن و زد و خــورد؛ گاهــی نیــز بــا کوچک تریــن جرقـه دعـوا و نـزاع شـکل می گیـرد بنابرایــن در کشــورمان شــاهد نوعــی غلبــه خشــم اجتماعــی و شــیوع نـزاع هسـتیم. البتـه بعـد از هـر دعـوا و درگیــری کــه گاهــی رســانه ای هــم می شــود، همــه از مــردم تــا مســئولین متاثــر می شــوند ولــی بعــد از مـدت کوتاهـی ایـن اتفـاق هـم بـه فراموشــی ســپرده می شــود و هیــچ کار جــدی بــرای رفــع ایــن معضــل اجتماعــی انجــام نمی گیــرد…