روز پزشک در کشور های دنیا

در روز ملی پزشـک، جهـان از زحمات پزشــکان قدردانــی می کنــد. ایــن روز زمانـی اسـت که باید بیندیشـیم چگونه می توانیــم بــه بهبــود سلامت آنهــا کمــک کنیــم. پزشــکان انســان هایی هسـتند کـه مـا بـه آنهـا اعتمـاد کامـل داریــم و در حســاس ترین شــرایط زندگـی خـود بـه آنهـا تکیـه می کنیـم. در روز ملـی پزشـک، توجـه همگان به خدمـات آنهـا معطـوف می شـود، چـه آنـان کـه در قیـد حیـات هسـتند و چه پزشـکانی کـه در حـال حاضر مشـغول خدمـت بـه انسـان ها هسـتند و در راه پیشـبرد علـم پزشـکی می کوشـند. این روز ضمنــا بایــد روزی باشــد کــه بــه سلامت خـود پزشـکان هـم بپردازیـم و اینکــه چگونــه سیســتم ســلامت می توانــد بــه آنهــا کمــک کنــد. یــک پزشـک بایـد از نظـر جسـمی و روانی سـلامت باشـد تـا بتوانـد بـه دیگـران کمـک کنـد. برگـزاری و گرامیداشـت روز پزشـک را بـرای بـار اول خانـم (ادورا بـراون ا وند)، همسـر پزشـکی در ایالـت جورجیـای امریــکا در 3٠ مــارچ ١٩33 بــه هــدف قدردانـی از زحمـات پزشـکان پیشـنهاد داد. ایــن روز بــرای جامعــه پزشــکی مفهـوم خاصـی داشـت زیـرا در آن برای اول بـار ضمـن یـک عمـل جراحـی در سـال ١8٤2 از بیهوشـی عمومی اسـتفاده شـد. مراسـم بزرگداشـت ایـن روز بـا فرسـتادن کارت تبریـک برای پزشـکان و همســران آنهــا و گذاشــتن تــاج گل روی مــزار پزشــکان درگذشــته اجــرا شــد. در ســال ١٩٩٠ رئیــس جمهــور آمریـکا، جـورج بـوش، روز پزشـک را بــه عنــوان یــک روز تعطیــل عمومــی تصویـب کـرد…