مردم به جامعه پزشکی اعتماد دارند

در بیــن واژه هــای مختلــف، هیــچ واژه ای بــه انــدازه سـلامت انســان دارای گســتردگی نیســت. موضوعــی کــه معلــول دســتانی شــفابخش و روانـی غنـی اسـت. پزشـکان ضامـن ســلامت جامعــه، امنیـــت روانــی بیمــاران و فرشــتگان نجاتــی هســتند کـه درد جسـم را با روح بلندشـان در سـایه لطــف الهــی التیــام می بخشــند و حرفــه پزشــکی از آن رو کــه بــا جــان، نامــوس و اســرار زندگــی مــردم ســر و کار دارد، مقــدس بــه شــمار مــی رود. اول شــهریور مــاه، بـه پـاس بزرگداشـت ابوعلـی سـینا، ســتاره پرفــروغ عرصــه طــب و بــه پــاس خدمــات وی و فعالیت هایــش در تقویم مــان بــه نــام (روز پزشــک) نام گــذاری شــده اســت…