نگاهی به نسخه های درمانی کنترل مسمومیت های غذایی

در فصـل تابسـتان یکی از شـایعترین بیماری هــای دســتگاه گــوارش مسـمومیت غذایـی اسـت کـه خـود را بـا تهـوع، اسـتفراغ و گاهـا دل درد نشــان می دهــد و میتوانــد فــرد بیمــار را مدتــی دچــار مشــکلات جــدی و ضعــف و آزردگــی کنــد. نسخه 1 بیمـار دارای اسـهال خفیـف و بـدون حالـت تهـوع اسـت: ….