داروهایی که مانع اهدای خون می شوند

اغلــب کارکنــان بهداشــتی درمانــی، آگاهـی دقیقـی از نحـوه تأثیـر داروهـا بـر اهـدای خـون ندارنـد و راهنمـای اندکــی در ایــن بــاره در نشــریات پزشــکی مشــهور وجــود دارد. بــرای مثـال در سـال ۲۰۱۲ ،تنهـا سـه نمونـه از آنهــا در دســتورالعمل های پزشــکی ملــی بریتانیــا ذکــر شــده اســت کــه عبارتنــد از: رتینوئیدهــای خوراکــی شــامل آســیترتین، آلیترتینوئیــن و ایزوترتینوئیــن. ایــن موضــوع بــه نظــر شــگفت انگیز می رســد؛ زیــرا خلاصه هــای بســیار زیــادی از فهرسـت ویژگیهـای دارویـی وجـود دارنــد کــه بــه طــور بالقــوه دارای اثــرات ســمی و تهدیدکننــده حیــات هســتند.  زنـان بـاردار یـک گـروه هـدف مهـم بـرای انتقـال خـون هسـتند و زمانی که خـون منتقـل شـده بـه ایـن گیرنـدگان محتـوی رتینوئیدهـا باشـد، بـه احتمـال زیــاد تراتوژنیســیته رخ می دهــد. اهــدای خــون در صورتــی کــه فــرد حتــی یــک بــار در ۲۴ مــاه گذشــته داروی اترتینـات (تیگاسـون؛ کـه دیگـر اســتفاده نمی شــود) یــا آســیترتین (نئوتیگاســون) مصــرف کــرده باشــد، مجــاز نیســت …