درمان دندان مبتلایان به دیابت ملیتوس

دیابـت یکـی از شـایع تریـن بیمـاری متابولیــک اســت کــه در اثــر ســطح بـالای گلوکـز خـون و در اثـر نقـص تولیــد انســولین، عملکــرد انســولبن یــا هــر دو ایجــاد می شــود. بیمــاران دیابتــی در معــرض خطــر بــروز رتینوپاتــی دیابتــی، بیمــاری کلیــوی، قطــع انــدام هــای تحتانــی، بیمــاری قلبــی عروقــی، و بیمــاری هــای دهـان و دنـدان قـرار دارنـد بنابرایـن داشــتن اطالعاتــی در ایــن زمینــه میتوانــد بــرای دنــدان پزشــکان کمــک کننــده باشــد. طبقه بندی و تعریف بیماری دیابــت توســط انجمــن دیابــت آمریــکا بــه صــورت ســطح گلوکــز ناشــتای 126 میلیگــرم در دســی لیتـر یـا بیشـتر، سـطح گلوکـز خـون اتفاقـی 200 در دسـی لیتـر یابیشـتر یا سـطح گلوکـز خـون دو سـاعت پـس از صــرف غــذا 200 در دســیلیتر یابیشـتر تعریـف شـده اسـت. دیابـت ملیتــوس بــه ســه صــورت وابســته بــه انســولین(نــوع 1 ،)غیر وابســته بــه انســولین (نــوع 2 )و دیابــت بــارداری طبقــه بنــدی شــده اســت. در دیابــت نــوع 1 ،انســولین ترشــح نمــی شــود. در ایــن شــرایط درمــان شــامل تجویــز رژیــم چنــد تزریــق در روز یــا پمــپ انســولین اســتفاده می کننــد. در نــوع دیابــت 2 ، ترشــح انســولین کاهــش مــی یابــد. در ایــن شــرایط داروهــای دیابتــی ضدخوراکــی ماننــد متفورمیــن، پیوگلیتـازون، تولبوتامیـد، گلیپیزیـد و گلیبوریــد تجویــز می شــود…