تا سال 1410 هپاتیت C در ایران ریشه کن خواهد شد


بیمـاری هپاتیـت C از بیماری هـای واگیــرداری اســت کــه باعــث نگرانی هــای زیــادی در دهه هــای مختلــف شــده اســت. شــاید ســال های گذشــته اطلاع و آگاهــی مــردم در خصــوص ایــن بیمــاری ماننــد امــروز نبــود امــا امــروز بررســی و واکسیناســیون علیــه ایــن بیمــاری تــا حــد زیــادی رواج پیــدا کــرده اســت. ایــن بیمــاری نــه تنهــا در ایــران کـه در تمـام جهـان مشـکل آفرین اســت. البتــه بنــا بــر آمارهــا، وضعیــت بیمــاری هپاتیــت C در ایــران بســیار امیدوارکننده تــر از وضعیــت ایــن بیمــاری در کشــورهای همســایه اســت و در ایــن برهــه از زمــان کشــور بــه فکــر ریشــه کنی بیمــاری اســت. در حــال حاضــر، خبرهــای خوبــی از گوشــه و کنــار جهــان در خصــوص درمــان قطعــی ایــن بیمــاری بــه گــوش می رســد و از آن بهتــر اینکــه گفتــه می شــود برخـی از ایـن داروهـا بـا همـان اثربخشــی قــوی در ایــران نیــز تولیــد شــده. شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه مســئولان کشــوری تصمیــم دارنــد در 15 ســال آینــده هپاتیــت C را در کشــور ریشــه کن کننــد …