ششمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران

ششــمین دوره جایــزه ملــی کیفیــت غــذا، دارو و بهداشــت ایــران بــا گرامیداشــت یــاد مرحــوم اســتاد شــفیعی، پیشکســوت علــم داروســازی، در ســالن آمفی تئاتــر دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران برگــزار شــد. در ایــن همایــش کــه بــا حضــور وزیــر بهداشــت و رئیــس ســازمان غــذا و دارو برگــزار شــد، جمعــی چنــد از داروســازان و اعضــای انجمــن داروســازان ایــران نیــز حضــور داشــتند. وزیــر بهداشــت بــا حضــور در ایــن مراســم از برگزیــدگان بــا اهــدای لــوح یادبــودی تقدیــر کــرد. وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه نظارتــی موفــق عمــل نکرده ایــم، گفــت: (بــر ایــن اســاس بایــد عــلاوه بــر ایجــاد زیرســاخت های لازم، بــه نقــش نظارتــی مــردم در قانــون توجــه کنیــم.) سیدحســن هاشــمی بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف ایــن جلســه گرامیداشــت یــاد دکتــر شــفیعی اســت کــه یــک مــاه قبــل او را از دســت دادیــم، گفــت: ( مناســبت دوم ایــن مراســم، بررســی موضــوع کیفیـت محصـولات اسـت. بـه نظـر می رســد کیفیــت هــر محصــول حاصـل دانـش و بینـش اسـت و اگـر قــرار باشــد محصــول بهتــری خلــق شـود، بایـد دانـش بیشـتری بـه کار گرفــت) …