آیا ایران آمادگی الحاق به WTO را دارد؟

جهانــی شــدن اقتصــاد و عضویــت در ســازمان جهانــی تجــارت یکــی از چالش هــاي اساســی در مباحــث راهبــردي کشــور در ســالیان اخیــر بــوده اســت. بــا توجــه بــه حضــور ایــران در ســازمان جهانــی تجــارت بـه عنـوان عضـو ناظـر و درخواسـت بــراي عضویــت در آن، بحــث الحــاق بــه ایــن ســازمان جديتــر از گذشــته دنبـال مـی شـود امـا مهـم ایـن اسـت کــه بیشــتر آسیب شناســی هاي انجــام گرفتــه پیرامــون الحــاق بــه ســازمان جهانــی تجــارت، کلان نگــر بــوده و کمتــر از از دیــدگاه خــرد بــه مســاله و بــه بیــان دیگــر تاثیــر بــر صنعتــی خــاص نگریســته شــده اســت. شــاید جدي تریــن مطالعــه انجــام شــده در ایــن زمینــه، مطالعــه مرکــز مطالعــات مدیریــت ایــران در ســال 1383 بــا عنــوان (تاثیــر پیوســتن ایــران بــه ســازمان جهانــی تجــارت در بخــش صنایـع دارویـی) باشـد کـه با گذشـت بیــش از یــک دهــه از آن، ضــرورت انجــام مطالعــه  هاي بــه روز بســیار احســاس می شــود …