نگاهی به نسخه های درمانی آکنه ولگاریس

آکنــه ولگاریــس یکــی از شــــایعترین بیمـــــاری های پوســت اســت کــه ناشــی از اختــلال در دســتگاه پیلوسباســه اســت کــه خــود را بــا علائمــی همچــون پاپــول، پوســچول، نــدول، کومــدون و اســکار نشــان می دهــد کــه ایــن بیمــاری بــا توجــه بــه نــوع ضایعــات بــالا بــه کومدونــی، پاپوپوســچولر و ندولوکیســتیک تقســیم بندی می شــود. در ادامــه نســخه های درمانــی آکنــه ولگاریــس ارائــه می شــو د : A :آکنه با ضایعات کومدونی نسخه 1 /R 1=N%/ 01 Adapalen.Cream هرشب به آکنه ها مالیده شود نسخه 2 /R 1=N%/ 01 Tazaroten.Gel هرشب به آکنه ها مالیده شود نسخه 3 /R 1=N%/ 025 Tretinoin.Gel هرشب به آکنه ها مالیده شود SPF30 Screen Sun Cream 1=N Acneline Oilfree هــر روز صبــح بــه تمــام صــورت مالیـده و هـر 3 سـاعت تکـرار شـود. نسخه 4 /R 20gr Acid Azelaic.pow 20cc Water 100gr to cream Base Farabi روزی دوبــار بــه آکنه هــا مالیــده شــود…