Zinbryta

ســازمان غــذا و داروی امريــكا مصــرف داروي زينبريتــا (داكلــي زومــاب) را بــراي درمــان فــرم عودكننــده مولتي پــل اســكلروز يــا ام اس تاييــد كــرده اســت. زينبريتــا داروي تزريقــي طولاني اثــر اســت كــه ماهانــه به وســیله خــود بيمــار تزريــق مي شــود بنابرايــن تاييديــه گرفتــن ايــن دارو، درمان هــاي جايگزيــن را بــراي درمــان بيمارانــي كــه بــه درمانهــاي جديدتــر نيــاز دارنــد، در اختيــار قــرار ميدهــد. ام اس ،بيمــاري خودايمنــي مزمــن و التهابــي سيســتم عصبــي مركــزي اســت كــه در مبتلایــان بــه آن، ارتبـاط بيـن مغـز و سـاير اعضـای بــدن مختــل مي شــود. ايــن بيمــاري، جــزو شــايعترين بيماري هــاي عصبــي ايجادكننــده ناتوانــي در بالغــان جــوان اســت و بــا شــيوع بيشــتري در زنــان نســبت بــه مــردان ديــده مي شــود. در اكثــر بيمـاران مبتـلا بـه ام اس، دوره هايـي از وخيم تــر شــدن بيمــاري (عــود بيمـاري) و در ادامـه دوره هـاي بهبـود ديــده مي شــود. طــي گــذر زمــان، ممكــن اســت بهبــود بيمــار ناكامــل باشـد و منجـر بـه كاهـش پيشـرونده توانايي هــاي او و افزايــش ناتوانــي شـود. در اكثـر بيمـاران اوليـن علايـم ام اس بيـن ٢٠ تـا ٤٠ سـالگي بـروز مي‌كنــد …