مصرف وارفارین در دندانپزشکی

ارزیابــی وضعیــت سـلامت بیمــار، قبــل از اعمــال جراحــی دهــان، همچــون ســایر اعمــال جراحــی، بســیار مهــم اســت. امــروزه بــا پیشــرفت های انجــام شــده در درمــان بیماری هــای قلبی-عروقــی درصــد زیــادی از بیمــاران از داروهــای ضدانعقــاد خــون از قبیــل وارفاریــن اســتفاده می کننــد. مصــرف داروهــای ضدانعقــادی می توانــد بــا درمان هــای دندانپزشــکی تداخلاتــی داشــته باشــد. از ایــن رو داشــتن اطلاعاتــی در ایــن زمینــه بــرای دندانپزشــکان بســیار کمــک کننــده اســت . وارفاریــن یــک داروی ضدانعقــاد خــون اســت کــه بــه نــام تجــاری کومادیــن هــم شــناخته شــده. از مـوارد مصـرف وارفاریـن می تـوان بــه آمبولــی ریــه، ترومبــوز وریــد عمقــی، انفارکتــوس میــوکارد، آریتمــی دهلیــزی و در بیمــاران روماتیسـم قلبـی همـراه بـا آسـیب بــه دریچــه قلــب اشــاره کــرد. ایــن دارو فعــال شــدن فاكتورهــاي انعقـادي II ،VII ،IX و X را كـه در كبــد ســاخته مي شــوند و بــه ويتاميــن K وابســته هســتند، مهــار مي‌كنــد و در نتیجــه زمــان انعقــاد و لختــه شــدن خــون را افزایــش می دهــد. تأثیــر ضدانعقــادی نهایــی وارفاریــن تــا هنگامــی کــه فاکتورهــای نرمــال تشــکیل دهنده ً لختــه، خصوصــا پروترومبیــن، از گــردش خــون حــذف شــوند بــه تأخیــر می افتــد. دوز آســتانه وارفاریــن 36 تــا 72 ســاعت بعــد از مصــرف دارو دیــده نمی شــود…