صنعت داروی ایران به بازسازی اساسی نیاز دارد

صنعت داروسازی ما صنعتی بچه ننه است که عادت دارد پول توجیبی خود را از دولت بگیرد . این نظر حمیدرضا راسخ، دکترای داروشناسی و استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی در خصوص صنعت داروسازی ایران است. وی در گفت و گو با «نوین دارو » به مسائلی همچون کیفیت و قیمت گذاری دارو و پیشرفت های ایران در حوزه نانوتکنولوژی اشاره کرد. کیفیت داروهای ایرانی در مقایسه با داروهای خارجی قابل قبول است؟ کیفیت یک واژه کیفی است؛ یعنی در هر سازمان، موسسه و حتی هر کشوری قابل تعریف خواهد بود. اینکه ما می گوییم محصولی با کیفیت است، معمولا به معنی انطباق با استانداردهای مشترک در همه دنیاست. هر محصولی بیشتر با استانداردهای یک کشور یا ساختار منطبق باشد، با کیفیت تر است اما هر کشوری استانداردهای خاص خود را دارد…