پوست، مو و بارداری

بســیاري از مشــکلات پوســتي کــه در دوران بــارداري بــروز می کنــد، پـس از زایمـان خـود بـه خـود بهبـود می یابــد. مالاسمای شایع یکـي از رایـج تریـن مشـکلات پوسـتي در بـارداري، ایجـاد مالاسماسـت کـه در اثــر آن دور ســینه، خــط وســط شــکم و… تیــره تــر می شــود. علــت ایــن تیرگــي در 70 درصــد خانم هــاي بــاردار، مســائل هورمونــي اســت و بخصــوص در افــرادي کــه پوســت تیــره اي دارنــد، ایــن لك هــا بیشــتر بعــد از دوران بــارداري احتمــال دارد باقـي بماند. مالاسـما در افـراد غیرباردار هـم شـایع اسـت و بخصـوص افـراد بـا پوسـت تیـره مسـتعد ابتلا به آن هسـتند. از نواحــي شــایع آن، صــورت و یکــي از مهــم تریــن دلایــل ایجــاد آن نیــز آفتــاب اســت کــه باعــث فعــال شــدن ســلول هاي رنگدانــه ســاز پوســت می شــود. نواحــي اي از پوســت کــه بیشـتر در معـرض نـور آفتـاب هسـتند، مثــل گونه هــا، بینــي، پیشــاني و لــب فوقانــي بیشــتر درگیــر مالاســما یــا لــك بــارداري می شــوند. بــا توجــه بـه تاثیـر قطعـي نـور آفتـاب در ایجـاد ایــن لك هــا، خانم هــاي بــاردار بایـد مرتـب از ضدآفتـاب و بخصـوص ضدآفتاب هــاي فیزیکــي اســتفاده و در طــول روز آن را تمدیــد کننــد، حتمــا کاهـي کـه پوشـش سـایه بـان خوبـي (حداقــل 10 ســانتي متــري داشــته باشــد)بــه ســر بگذارنــد، لباس هــاي پوشـیده بپوشـند و در سـاعت هاي بیـن 10 صبـح تـا 16 عصـر کـه اوج آفتـاب اســت، رفــت و آمدهــاي غیرضــروري نداشـته باشـند. بعـد از بـارداري، بویـژه در افــراد بــا پوســت روشــن ایــن لك هــا خــود بــه خــود کمرنــگ می شــود، ولــي در خانم هــاي تیــره پوسـت معمـولا بایـد بـراي درمـان بـه متخصــص پوســت مراجعــه کننــد. موها تغییر می کنند بـه گفتـه دکتـر قاسـمی برخي خانم هـا بعـد از دوران بـارداري، متوجـه ریـزش مـوي ناگهانـي می شـوند کـه معمولا بعد از چنــد مــاه خــود بــه خــود بهبــود مي یابـد و نگران کننـده نیسـت چـون در اصـل ایـن موهـا، همـان موهایـي اسـت کـه بایـد طـي ایـن 9 مـاه می ریخـت و بـه دلیـل طولانـي شـدن فـاز اسـتراحت و تحـت تاثیـر هورمون هـا، ایـن اتفـاق نیفتـاده، ولـي بعـد از بـارداري بـه دلیـل ایـن کـه ترشـح هورمون هـا بـه حالـت طبیعــي برمی گــردد، اســترس زایمــان و کــم خونــي و… ناگهــان شــروع بــه ریــزش می کننــد. بــا وجــود ایــن کــه ایــن مشــکل خــود بــه خــود بهبــود می یابـد، متخصـص پوسـت می توانـد درمان هایــي هــم انجــام دهــد مثــل تجویــز قطره هــاي تقویــت کننــده، شــامپوهایي کــه مانــع آســیب رســیدن بیشــتر بــه موهــا شــود و مکمل هــاي خوراکــی…