آدم ها، داروها و دیگر ساکنان زمین

سـازمان ملـل متحـده از سـال 1972 بــا تعییــن 5 ژوئــن بــه عنــوان روز جهانــی محیط زیســت، ســعی درارتقــای آگاهــی عمومــی بــرای فعالیت هــای مثبــت محیط زیســتی و حفاظــت از طبیعــت و کره زمیــن داشــته اســت. شــعار امســال مقابلــه بــا تجــارت غیرقانونــی حیوانــات وحشـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. داروها، نجات بخش یا مخرب؟ طـی سـال های اخیـر و بـا افزایـش جمعیــت کــره زمیــن، اســتفاده از داروهــا افزایــش پیــدا کــرده اســت و باتوجــه بــه افزایــش جمعیــت ســالمندان، بــه نظــر می رســد ایــن وضعیـت ادامـه داشـته باشـد. شـکی نیسـت کـه داروهـا نقـش مهمـی در درمــان و پیشــگیری از بیماری هــا دارنـد امـا متاسـفانه می تواننـد آثـار هـم در انسـان ها و هـم در حیوانـات منفــی ناخواســتهای روی ســایر باشــند. آثــار جانبــی داروهــا بــر موجــود در محیط زیســت داشــته موجــودات و میکروارگانیســم های ســامت انســان ها، در مطالعــات و مونیتورینگ هــای اخیــر، ســطوح پایینــی از مــواد دارویــی مختلــف را در خــاک، آب هــای ســطحی و آب هــای زیرزمینــی مشــخص کـرده اسـت. ایـن وضعیـت را نبایـد کوچــک شــمرد، هــر دارویــی کــه مصــرف شــود، در نهایــت راه خــود را بــه طبیعــت بــاز می کنــد. داروهــای ضــد ســرطان، داروهــای آنتیبیوتیــــک‌ها، استــــاتین ها، ضدحاملگــی و …هرســاله هــزاران تــن مصــرف می شــوند. ایــن داروهــا، بعــداز مصــرف، متابولیــزه و در نهایــت از بــدن دفــع و وارد بــه محیط زیســت راه می یابنــد. سیســتم فاضـلاب می شــوند و مقادیـری از داروهـا هم بـدون اینکه کامـل متابولیزه شـوند، وارد سیسـتم بــه طــرف آبهــای ســطحی بــاز فاضــلاب می شــوند و راه خــود را می کننــد. البتــه چنیــن وضعیتــی همیشـه وجـود داشـته امـا محققـان، فقـط چنـد سـالی اسـت کـه نگـران ماننــد کروماتوگرافــی مایــع بــا اسـتفاده از روش هـای جدیـد آنالیز محیطزیســت کرده انــد…