رسانه، مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیگار

خبــر افزایــش اســتفاده از دخانیــات، پاییــن آمــدن ســن مصرف کننــدگان، افـزودن مالیـات بـر سـیگار و افزایش قیمــت آن مســائلی اســت کــه ایــن روزهــا بیشــتر بــه گــوش می رســد. 4 تـا 10 خـرداد بـه عنـوان هفتـه ملی دخانیــات نامگــذاری شــده اســت تــا در خصــوص چالش هــا و دغدغه هــای پیرامــون دخانیــات بررســی های بیشــتری انجــام شــود. اینکــه آیــا واقعـا مصـرف دخانیـات در کشـور ما بالاسـت یـا نـه، مسـاله ای اسـت کـه ســید محمدعلــی شــفیعی، متخصــص مطالعــات دخانیــات معتقــد اســت در مــورد آن بایــد توضیــح کافــی داده شــود: بــا توجــه بــه هــرم جمعیتــی بایــد بررســی شــود آمــاری کــه داده می شـود طبیعـی اسـت یـا نـه؟ قطعـا بایــد در نظــر گرفــت در کشــورهایی کــه افــراد جوان تــری دارد تمایــل بیشـتری بـه مصـرف دخانیـات دیـده شــده اســت. اگــر ایــن عامــل حــذف شــود، می تــوان بــه ایــن ســوالات جــواب داد کـه آیـا واقعـا مصـرف دخانیـات در کشــور مــا بالاســت؟ آیــا رونــد آن بیشـتر اسـت؟ آیـا در گـروه سـنی خاصــی افزایــش پیــدا می کنــد؟ …