زردچوبه

گیــاه زردچوبــه (Turmeric )بــا نــام علمــی longa Curcuma ، یــک گیــاه پایــا از خانــواده زنجبیــل (Zingiberaceae ) اســت کــه بــه طــور وســیعی در آســیا ، هنــد، چیــن و ســایر کشــورهایی بــا آب و هــوای گرمســیری کشــت می شــود. ایــن گیــاه دارای برگ هــای دوک ماننــد کشــیده و گل هــای قیفی شــکل زردرنــگ اســت. ریـزوم ایـن گیـاه، بخـش دارویـی آن محســوب می شــود و پــودر حاصــل از آن اغلــب به عنــوان ادویــه طعم دهنــده و رنگدهنــده غــذا اســتفاده می شــود. ایــن گیـاه از گذشـته دور در کشـورهای چیــن و هنــد بــه عنــوان داروی ضدالتهــاب، ضدنفــخ، درمــان یرقــان، ناراحتی هــای قاعدگــی، وجــود خــون در ادرار و قولنــج کاربـرد داشـته اسـت. همچنیـن به صــورت موضعــی در درمــان درد و التهــاب مــورد اســتفاده بــوده اســت. مطالعـات اخیر بیشـتر روی خواص آنتیاکســیدان، ضدالتهابــی، ضــد سـرطانی، حفاظت از کبـد، خواص آنتـی میکروبیـو، مـوارد مصرف آن در بیماری هـای قلبـی و عروقـی و دســتگاه گــوارش متمرکــز شــده اسـت…