نگاهی به بیماری آسم و درمان دارویی آن

در بیمــاری آســم راه هــای هوایــی دچــار تنگــی قابل برگشــت می شــوند کـه بـر اثـر تحریـک عوامـل خارجـی به وجــود می آیــد. آســم را می تــوان بـه دودسـته کلـی تقسـیم کـرد: 1 -آسم آلرژیک 2 -آسم ایدیوسنکراتیک عوامل ایجادکننده بیماری: در بــروز ایــن بیمــاری عوامــل متعــددی دخیــل هســتند از جملــه: 1 -مواد آلرژن 2 -مصرف سیگار و قلیان 3 -عفونت های مختلف ریوی 4 -رایحه انواع عطر 5 -انجام ورزش های سنگین 6 -هوای سرد 7 -گرده گل ها و درختان 8 -خشکی یا رطوبت شدید هوا 9 -بعضــی از مــواد غذایــی از جملــه تخم مــرغ، آجیــل و شــکلات 10 -استرس و اضطراب 11 -بعضی از داروها مثل آسپیرین 12 -بعضــی از بیماری هــا مثــل ریفالکــس معــده بــه مــری 13 -بعضــی از آلوده کننده هــای صنعتــی، پوســت حیوانــات، پشــم و کــرک …