در بیمــاری آســم راه هــای هوایــی دچــار تنگــی قابل برگشــت می شــوند کـه بـر اثـر تحریـک عوامـل خارجـی به وجــود می آیــد. آســم را می تــوان بـه دودسـته کلـی تقسـیم کـرد: 1 -آسم آلرژیک 2 -آسم ایدیوسنکراتیک عوامل ایجادکننده بیماری: در بــروز ایــن بیمــاری عوامــل متعــددی دخیــل هســتند از جملــه: 1 -مواد آلرژن 2 -مصرف سیگار و قلیان 3 -عفونت های مختلف ریوی 4 -رایحه انواع عطر 5 -انجام ورزش های سنگین 6 -هوای سرد 7 -گرده گل ها و درختان 8 -خشکی یا رطوبت شدید هوا 9 -بعضــی از مــواد غذایــی از جملــه تخم مــرغ، آجیــل و شــکلات 10 -استرس و اضطراب 11 -بعضی از داروها مثل آسپیرین 12 -بعضــی از بیماری هــا مثــل ریفالکــس معــده بــه مــری 13 -بعضــی از آلوده کننده هــای صنعتــی، پوســت حیوانــات، پشــم و کــرک …