ناخن ها، آینه ای از سلامت

ناخن هــا به خاطــر قــرار گرفتنشــان (انتهــای انگشــتان)، همیشــه در معــرض آســیب هســتند. بیماری هــای ناخــن حــدود 10 درصــد از کل بیماری هــای پوســت را شــامل می شــوند. اکثــر جراحــات کوچــک ناخن هــا خودبخــود بــا گذشــت زمــان بهبــود می یابنــد. اگرچــه به خاطــر ســرعت کنــد رشــد ناخن هــا ممکــن اســت ایــن بهبــود مــدت زیــادی طــول بکشــد. درمــان جراحــات و آســیب های شــدیدتر و حادتــر ممکــن اســت نیــاز بــه مداخلــه تخصصــی داشــته باشــد. علایــم هشــداردهنده بیمــاری ناخن هــا عبارتنــد از: تغییــر در رنــگ و شــکل ناخــن، تــورم پوسـت اطـراف ناخـن و درد. عـلاوه بــر رنــگ و شــکل ناخــن، باقــی مانــدن خطــوط ســفید روی ناخــن و مــوجدار بــا شــکننده شــدن آنهــا را بایــد حتمــا بــا یــک متخصــص پوســت در میــان گذاشــت. لکه های سفید لکه هــای ســفید ناخن هــا خیلــی شــایع هســتند. ایــن لکه هــای کوچــک و نســبتا مــدور، به خاطــر آســیب رســیدن بــه قاعــده ناخــن (ماتریکــس)یعنــی محــل تولیــد ســلول های ناخــن به وجــود می آینــد. ایــن لکه هــا اهمیــت زیــادی دارنــد و به تدریــج برطــرف می شــوند. گاهــی ناخن هــای پــا در اثــر پوشــیدن کفش هــای تنــگ و فعالیت هــای ورزشــی آســیب می بیننــد …