درمان بر اساس ژنتیک

امــروزه عمومــا روش درمانــی مــورد اســتفاده بــرای هــر دســته از علائــم بیمــاری بــرای همــه مبتلایــان بــه آن مشــابه اســت و تشــخیص و روش درمــان بــرای همــه افــراد مســتقل از نــژاد، ســابقه خانوادگــی و ژنتیــک فــرد تعریــف می شــود. رونــد درمــان از زمانــی آغــاز می شــود کــه علائــم بالینــی شــدید در مریــض ظاهــر شــود. در ایــن زمــان روش درمانــی اول امتحــان می شــود و اگــر موثــر نبــود، روش دوم و روش ســوم…. بــا وجــود اینکــه ایــن روش بــرای درمــان بســیاری از بیماری هــا موثــر اســت، بســیاری از بیماری هــای پیچیــده ماننــد انــواع ســرطان ها، دیابــت، آلزایمــر، MS و … بــا آن قابلدرمــان نیســتند. در ایـن روش درمانـی، دانشـمندان و پزشــکان درک جامــع و درســتی از نحــوه ایجــاد بیماری هــا و روش مقابلــه بــا آن ندارنــد. داروهــا و روش هــای درمانــی اســتفاده شــده، بــر روی طیــف وســیعی از جامعــه امتحــان می شــود و تجویــز بــر اســاس میانگیــن آمــاری پاســخ درمانــی انجــام می‌‌گیــرد. در نتیجــه بــا روشهــای درمانــیای مواجــه میشــویم کــه معمــولا خطـای بالایـی دارد زیـرا محتـوای ژنتیکــی هــر فــرد کمــی متفــاوت اســت و ایــن تفاوت هــا می تواننــد نقــش مهمــی در ســلامت داشــته باشــند. فواید پزشکی شخصی پزشــکی شــخصی، بدلیــل تکیــه بــر محتــوای ژنتیکــی خــاص هــر فــرد می توانــد محدودیت هــای موجــود در پزشــکی رایــج را برطــرف کنــد. پزشــکی شــخصی در معنــای نویــن شــامل ابزارهایــی اســت کــه بــه پزشــک امــکان می دهــد عــلاوه بــر بررســی علائــم بیمــاری، دقیقتــر بــه عوامــل ایجــاد بیمــاری بپــردازد. بررســی بیمــار در ایــن ســطح بــه پزشــک امــکان می دهــد تــا برنامــه درمانــی را متناســب بــا عملکــرد بــدن بیمــار طراحــی و فراتــر از سیســتم رایــج (یک درمــان بــرای همــه) عمــل کنــد. همچنیــن اطلاعــات ژنومــی در حــوزه پزشــکی شــخصی میتوانــد در پیشــگیری از بیمــاری در بزرگسـالان و کـودکان موثـر باشـد. پروفایل هــای ژنتیکــی می توانــد بــه طبقه بنــدی زیرگروه هــای بیمــاران در انــواع ســرطان ها و ســایر بیماریهــای پیچیــده کمــک کنــد. ایــن طبقه بندی هــای ابــزار مناســبی بــرای تعییــن داروهــای موردنیــاز و پیشــگیری هســتند. بــا اســتفاده از پزشــکی شــخصی، پزشــک می توانــد بـدون صـرف زمـان، هزینـه و خطرات احتمالــی ناشــی از آزمــون و خطــا بهتریـن مسـیر درمانـی را ارائـه دهـد. پزشکی شخصی چیست؟ طبـق تعریـف مرکـز ملـی مطالعـات ژنومــی آمریــکا، پزشــکی شــخصی شـامل پروفایـل ژنتیکـی یـک فـرد و اســتفاده از آن بــرای جهت دهــی بــه پیشــگیری، تشــخیص و درمــان بیمــاری اســت. ایــن هــدف حــدود 20 ســال عمــر دارد و بــا اولیــن تلاش هــا بــرای ســکانس ژنــوم انســان آغــاز شــد. ایــن کار کــه بــرای اولیــن بــار در ســال 2003 انجــام شــد، پایــه بســیاری از روش هــای درمانــی جدیــد اســت بــه طــوری کــه در بســیاری از مــوارد پزشــکان فقــط بــه بررســی جهــش در ژنهــای خــاص اکتفــا نمی کننــد و ســکانس کامــل ژنومــی انجــام می دهنــد. از زمــان تکمیــل پــروژه ژنــوم انســانی، در تحقیقــات بیــش از 1800 ژن بیمــاری شناســایی شــده اســت. در حــال حاضــر بیــش از 2000 تسـت ژنتیکـی بـرای امـراض انسـانی وجـود دارد و بیـش از 350 داروی بیوتکنولــوژی در تســتهای بالینــی وجــود دارد. ایــن درمان هــا بــر پایــه ارتبــاط علــت و معلــول میـان یـک جهـش ژنتیکـی و درمان دارویــی پایه گــذاری می شــوند و در نتیجــه به علــت اختصاصــی بــودن، عــوارض جانبــی کمتــر و کارایــی بیشــتر دارنــد…