تامین دارو، مهم ترین مشکل بیماران کلیوی

قاتلیـن خامـوش، لقبـی اسـت کـه بــه بیماریهــای کلیــوی داده انــد. بیمـاری های کـه پنهـان اسـت و زمانـی بــروز می کنــد کــه بــرای درمــان فرصــت چندانــی باقــی نمانــده اســت. بیماری هــای کلیــوی کیفیــت زندگــی بیمــاران را تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. عــادات غذایــی نادرســت، بی تحرکــی، نبــود خودمراقبتــی، توجــه نداشــتن بــه ســامت قبــل از ایجــاد درد، وجــود بیماری هــای زمینــه های ماننــد دیابــت و فشــارخون از مهمتریــن علــل افزایــش بیماریهــای کلیــوی هســتند و باعــث شــده اند در ســال های اخیــر زنــگ خطــر آمــار بــالای بیمــاران مبتـلا بــه نارســایی کلیــه در کشــورمان بــه صــدا درآیــد. بیمــاران مبتلابــه نارســایی کلیــه ایــن روزهــا بــا مشــکلات زیــادی دســت به گریباناند؛ ســختی های دیالیــز و هزینه هــای تأمیــن داروهــای خارجــی بــار ســنگینی را بــر دوش آنهاســت. وضعیــت بیمارانـی کـه بـه پیونـد کلیـه نیـاز دارنــد هــم کــه همــه می دانیــم. در آســتانه روز جهانــی کلیــه در گفــت و گــو بــا صاحب نظــران، بــه ایــن بیمــاران و مشــکلات آنهــا پرداختــه ایــم. 80 هــزار بیمــار مبتلابــه نارســایی کلیــوی در کشــور در حــال حاضــر بیــش از 80 هــزار نفــر در کشــورمان بــه بیماری هــای نارسـایی کلیـوی مبتـلا هسـتند. ایـن آمـار را هاشـم قاسـمی، رئیـس انجمن خیریـه حمایـت از بیمـاران کلیـوی در گفتوگــو بــا »نویــن دارو« بیــان می کنــد و میافزایــد: ایــن 80 هــزار بیمــار کلیــوی، دیالیــزی و پیونــدی، همگـی عضـو انجمـن خیریـه حمایـت از بیمــاران کلیــوی کشــور هســتند و از طریــق ایــن انجمــن بــرای انجــام دیالیـز، پیونـد و… بـه مراکـز درمانـی معرفــی می شــوند. رئیــس انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی دربــاره رونــد درمــان بیمــاران مبتلابــه نارســایی کلیــه میگویــد: بیمارانــی کــه بــه دیالیـز نیـاز دارنـد پس از تشـکیل پرونــده در دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــه انجمــن معرفــی و از طریــق معرفی نامــه انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی بــرای انجــام دیالیــز یــا پیونــد کلیــه بــه بیمارســتان های دولتــی معرفــی می شــوند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه انجــام دیالیــز در بیمارســتان های دولتــی رایــگان اســت ادامــه میدهــد: ماننــد تأمیــن اجتماعــی یــا ایــن هزینــه را بیمه هــای مختلــف خدمــات درمانــی می پردازنــد…