آرتیشو (کنگر فرنگی)

آرتیشـو یـا کنگـر فرنگـی بـا نـام علمـی scolymus Cynara ،گیـاه بومــی منطقــه مدیترانــه، جزایــر قنــاری و آفریقــای جنوبــی اســت و درحـال حاضـر در بیشـتر نقـاط معتــدل دنیــا از جملــه کالیفرنیــا و ســواحل اقیانــوس آرام کشــت می شــود. داروهــای گیاهــی و مکمل هــای دارویــی بســیار متنوعــی از عصــاره ایــن گیــاه در سراســر دنیــا موجــود اســت. مصرف غذایی رومی هــا در حــدود دو هزارســال پیــش ایــن گیــاه را پــرورش می دادنــد و بـه عنـوان سـبزی در سـالاد اسـتفاده می کردهانــد. گلبرگ هــای آرتیشــو، ضخیـم و گوشـتی و انتهایشـان ضخیمتر اسـت کـه مصـرف خوراکـی دارد. بـرای خریـد آرتیشـو دقـت کنیـد کـه برگهـا بـاز نشـده و سـفت و سـبز باشـد. وقتـی برگ هــای آرتیشــو قهــوه ای اســت، نشــان دهنده کهنــه بــودن آن اســت. شـورای اروپایـی، آرتیشـو را بـه عنـوان یــک منبــع طبیعــی طعم دهنــده غذاهــا تأییـد کـرده اسـت. مصارف طب سنتی آرتیشـو یکـی از قدیمی تریـن گیاهـان کشت شـده در جهـان اسـت و در طـب ســنتی بــرای بهبــود وضعیــت کبــد و کیســه صفــرا، مشــکلات گوارشــی، مارگزیدگـی، نارسـایی کلیـوی، آنمـی، دیابــت، تــب، نقــرس، روماتیســم، ادم و بازگرداننــده قــوای بــدن در دوران نقاهــت کاربــرد داشــته اســت. مصارف درمانی ایـن گیـاه از معـدود گیاهـان دارویـی اســت کــه آثــار مــورد آزمایــش و یافته هــای بالینــی آن مکمــل یکدیگــر بــوده و آنچــه از مطالعــات به دســت آمــده بــا بســیاری از مــوارد مصــرف ســنتی و تاریخــی آن مطابقــت دارد. آرتیشو و اثر آنتیاکسیدانی فالونوئیدهــای موجــود در عصــاره آرتیشــو، اثــر آنتیاکســیدانی نشــان دادهانــد. در مطالعــات مختلــف، هــر دو نــوع عصــاره آبــی و الکلــی بــرگ آرتیشـو بـه عنـوان یـک آنتیاکسـیدان طبیعــی در برابــر آنتیاکســیدانهای سـنتتیک مـورد آزمایـش قـرار گرفتـه و آثــار بــارز آنتیاکســیدانی و در ســطح ســلولی اثــر مهــار اســترس اکســیداتیو از خــود نشــان دادهانــد. آرتیشو و اثر محافظت از کبد در مطالعــات برونتــن و درونتــن، دربــاره بســیاری آثــار محافظــت از کبــد عصــاره بــرگ آرتیشــو علیــه صدمــات ناشــی از هپاتوتوکســینها روی ســلولهای کبــدی تحقیــق شــده اسـت. در ایـن مطالعـات، سـینارین بـه مقــدار بســیار زیــاد و کافئیــک اســید بــه مقــدار بســیار کمتــر اثــر فعالیــت محافظــت ســلولی نشــان داده انــد. عصـاره آرتیشـو بـه میـزان معنـیداری نجــات ســلول های کبــدی را افزایــش می دهـد. عصـاره آبـی بـرگ آرتیشـو اثــر بازســازی ســلول های کبــدی را بــا تحریــک میتــوز در ســلول های بافــت کبــد اعمــال می کنــد. آرتیشــو و اثــر تحریــک تولیــد صفــرا مطالعــات نشــان داده انــد هــر دو نــوع عصـاره خالص شـده و ناخالص آرتیشـو به دنبـال مصـرف، بـه میـزان معنـی داری ترشــح صفــرا را افزایــش می دهنــد. مصــرف عصــاره بــرگ آرتیشــو در مطالعـات بالینـی نیز بـه میزان معنـی داری باعـث افزایـش ترشـح صفـرا در مقایسـه بـا پالسـبو شـده اسـت…