یک ساعت طلایی!

ســکته مغــزی در برخــی از کشــورهای پیشــرفته چهارمیــن علــت و در برخــی مناطــق دنیــا ماننــد شــمال اروپــا و برخــی از مناطــق افریقــا بــه پنجمیــن عامــل مــرگ و میــر تبدیــل شــده اســت ولــی در کشــور مــا ســومین علــت مــرگ و میــر و اولیــن یــا دومیــن عامــل ناتوانــی افــراد اســت. هفتــم آبــان، روز جهانــي پيشــگيري از سـکته مغـزي، بهانـه ای اسـت بـرای پرداختـن بـه ایـن مشـکل مهـم کـه سـومین عامـل مـرگ و میـر و اولیـن یـا دومیـن عامـل ناتوانـی افـراد در کشــور مــا به شــمار مــی رود. دکتـر بابـک زمانـی، متخصـص مغـز و اعصــاب و رئیــس انجمــن ســکته مغــزی ایــران، درحاشــیه رونمایــی از داروی دپاکیــن در هتــل آزادی کــه بــا حضــور اســاتید مغــز و اعصــاب برگــزار شــد، بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت. رئیــس انجمــن ســکته مغــزی ایــران در حاشــیه مراســم رونمایــی از داروی (دپاکیــن) در جمــع خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه از تعـداد مبتلایــان بــه ســکته های مغــزی در ایــران آمــار دقیقــی وجــود نــدارد و آنچــه می گوییــم در مقایســه بــا کشـورهای دیگـر اسـت کـه از نظـر نــژادی بــه مــا شــبیه تر هســتند، گفـت: براسـاس اسـتانداردهای دنیـا به طــور متوســط در تهــران و حومــه بـا ۱۵میلیـون نفـر جمعیـت، روزانـه ۲۰۰ نفــر و در کشــور 85 میلیونــی مــا، روزانــه 1000 نفــر دچــار ســکته مغــزی می شــوند کــه آمــاری نگــران کننــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد کمــی از ســکته های مغــزی منجــر بــه مــرگ می شــود و کمتــر از 10 درصــد مبتلایــان فــوت می کننــد و 90 درصـد بـا عـوارض و ناتوانی هـا و دردهــای بســیار زنــده می ماننــد، ادامـه داد: عـوارض ناشـی از سـکته مغــزی هزینــه بســیار زیــادی بــه خانواده هــا و سیســتم بهداشــتی کشــور تحمیــل می کنــد. دکتــر زمانــی ادامــه داد: ســکته مغــزی بیــن افــراد ۲۰ تــا ۴۰ ســاله شــیوع دارد وتعــداد افــرادی کــه در ایــن ســن دچــار ســکته مغــزی می شــوند، ۲ برابــر مبتلایــان بــه ام اس اســت، یعنــی شــیوع ســکته مغــزی ۲ برابــر ام اس اســت. وی تصریــح کــرد: درمانهــای موجـود بـرای سـکته مغـزی، مـدرن و فوقالعــاده موثــر اســت و تأثیــر آن از نظــر آمــاری در ســطح دانــش بین المللــی حتــی از درمان هایــی کــه بــرای ام اس اســتفاده می شــود نیــز بهتــر اســت. ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب یــادآور شــد: 70 درصــد بیمــاران دچــار ســکته مغــزی به دلیــل دیــر رســیدن بــه بیمارســتان و از دســت دادن فرصـت طالیـی درمـان، دچـار مشــکلات جــدی می شــوند. دکتــر زمانــی بــا بیــان اینکــه بــرای بهبــود شــرایط بیمــاران ســکته مغــزی بایــد اقدام هــای مناســب در بیمارســتان ها، سیســتم حمــل و نقــل، سیســتم بیمــه و سیســتم نگهــداری بیمــاران بعــد از دوران نقاهــت انجــام شــود، اظهــار کــرد: همــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهنـد تـا افـراد دچـار سـکته مغـزی در یــک ســاعت اول پــس از ســکته بــه بخش هــای مراقبتــی و درمانــی منتقــل شــوند. وی بــا تاکیــد بــه اینکــه راه انــدازی بخش هــای درمــان ســکته های مغــزی خــرج زیــادی نــدارد امــا متاســفانه تاکنــون در کشــور مــا انجــام نشــده اســت گفــت: امیدواریــم بــا تحــرکات جــدی کــه در وزارت بهداشــت آغــاز شــده و ورود مســتقیم وزیــر بــه ایــن موضـوع، شـاهد تحـولات جـدی در آینـده نـه چنـدان دور بـرای نجـات جـان بیمـاران سـکته مغـزی باشـیم…