تغذیه ناسالم، دومین عامل مهم مرگ زودرس

هـر چنـد روز جهانـی غـذا بـا هـدف تــلاش بــرای ایجــاد سیاســت های کشـاورزی پایـدار و سـالم و مدیریت آب در کشـاورزی و نظـارت بـر غـذا نامگــذاری شــده، ولــی از آنجــا کــه ایــن روزهــا در کــره خاکــی شــاهد فــرو رفتــن انســان هایی در مــرداب فقــر و گرســنگی هســتیم، در ایــن روز آهنــگ نامــوزن و گوشــخراش بی عدالتــی هــم بــه گــوش می رســد. در دنیـای مدرنیـزه امـروز، گرسـنگی از جملـه حقایقـی تلـخ اسـت کـه بـه نظـر گـوش شـنوایی بـرای شـنیدن آن یافــت نمی شــود. امسـال روز جهانـی غـذا را در حالی پشـت سـر خواهیـم گذاشـت کـه بـه گفتــه دکتــر مجیــد حاجی فرجــی، رئیــس انســتیتو تغذیــه ایــران، 805 میلیــون نفــر (در حــدود یــک نهــم) از جمعیــت جهــان بــا گرســنگی مزمــن زندگــی می کننــد. وی بــا بیــان اینکــه 60 درصــد گرســنگان جهــان را زنــان تشــکیل می دهنــد، اظهــار کــرد: هرســاله 5 میلیــون کــودک زیــر 5 ســال، بــه دلایــل مرتبــط بــا ســوءتغذیه جــان خــود را از دســت میدهنــد. رئیــس انســتیتو تغذیــه ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه 40 درصــد کــودکان در کشــورهای فقیــر، در اثــر ســوءتغذیه، دچــار آســیب های بدنــی و ذهنـی می شـوند، گفـت: 26 درصد کــودکان جهــان بــه دلیــل ســوءتغذیه دچــار کوتاهــی قــد هســتند و 2 میلیـارد نفـر از کمبـود یـک یـا چنـد ریزمغــذی رنــج می برنــد…