کدام انرژی کدام درمان؟!

در دنیــای علــم مکــررا بــه واژگانــی بــر مــی خوریــم کــه دارای تعاریــف دقیـق علمـی هسـتند و مـی تـوان ایـن تعاریــف را از منابــع مرجــع دریافــت کـرد. تعاریفـی ماننـد انتروپی، فرگشـت، اصــل عــدم قطعیــت و… . مســلما درک ایــن مفاهیــم بــدون رجــوع بــه منابــع مـورد اعتمـاد میسـر نمـی شـود و عامـه مـردم در بهتریـن حالـت تنهـا سـایه ای از ایــن معانــی را درک مــی کننــد. بــه عنـوان مثـال وقتـی نام فرگشـت انسـان مـی آیـد عمـوم مـردم فکـر مـی کننـد کــه منظــور ایــن نظریــه ایــن اســت کــه انســان هــا از شــامپانزه هــا متولــد شــدهاند! حــال در ایــن شــرایط دور از انتظــار نیســت کــه افــرادی ســودجو از ایــن کچ فهمـی سـو اسـتفاده کـرده و مقاصـد خــود را پیــش مــی برنــد. بــرای مثــال افــرادی بــا ســو اســتفاده از مفاهیــم فیزیکـی مبهم بـرای عمـوم و ترکیب آنها بـا مفاهیـم عرفانـی و فلسـفی بـه ادعـا هایـی همچـون توانایـی انـرژی درمانی، هومیوپاتی، شـعور داشـتن مـواد از جمله مولکـول هـای آب و… دسـت مـی زنند. در ایـن میـان وبسـایت هـا و نشـریات زرد کـه تنهـا هدفشـان جـذب هـر چـه بیشــتر خواننــده اســت بـا انتشـار ایــن مطالــب، حتــی رنــگ و لعــاب دادن اضافـی بـه آن و حتـی تحریـف تعاریـف و معانـی واژگان علمـی، سـعی در جلـوه علمـی بخشـیدن بـه کار خـود دارنـد. به عنـوان مثـال سـایتی در رابطـه بـا انرژی درمانـی نوشـته بـود: قانونـی داریـم در فیزیــک بــه اســم قانــون (دوبــروی)! قانـون دوبـروی بـه زبـان سـاده میگـه کــه هــر ذره در حــال ســاطع کــردن مـدام انـرژی از خـود اسـت. در حالـی کـه در هیـچ جـای فیزیـک قانونـی بـه نــام قانــون دوبــروی نداریــم…