10 راهکار ساده

همـه مـا مـی دانیـم کـه چاقـی و اضافه وزن دلیـل اصلـی بیشـتر بیمـاری هـای مربـوط بـه سـبک زندگـی اسـت. امـا اکثــر مــا از ایــن موضــوع غافلیــم کــه بـا چنـد راهکار سـاده مـی توانیـم وزن متناســبی داشــته باشــیم و از زندگــی لـذت بیشـتری ببریـم.۱۲ قانـون چربـی سـوزی، بـه شـما کمـک خواهـد کـرد تـا وارد ایـن فـاز جدیـد شـوید. ۱ .کالریها را کاهش دهید اغلــب افــرادی کــه عمومــا فعالنــد و مرتبــا تمریــن می کننــد، بــه ازای هــر یــک کیلــو از وزن بدنشــان تقریبــا ۳۶ کالــری یــا بیشــتر در طــول روز می ســوزانند. بــر طبــق ایــن فــرض، شـخصی کـه ۱۰۰ کیلـو باشـد، حـدود ۳۶۰۰ کالـری در روز مصـرف می کنـد. پــس چربی هــای اضافــه برنامــه غذایی تــان، مثــل کــره، روغــن، ســس سـالاد و چیزهـای ایـن چنینـی را قطـع کنیــد. ۲ .کربوهیدراتها را بکاهید کربوهیدرات هــا محــرک انســولین هســتند، پــس کربوهیــدرات کمتــری بخوریـد تـا سـطح انسـولینتان متعـادل بمانــد و تلاشــتان، بــه چربــی ســوزی ختــم شــود. ســعی کنیــد کربوهیدرات هــای ســاده مثــل نــان ســفید، بعضــی از کــورن فلکسهـا، انـواع شـیرینی، برنـج سـفید و سـیب زمینـی را کمتـر مصـرف کنیـد. در مقابــل، کربوهیدرات هــای دیرهضــم ماننــد نــان جــو، باعــث افزایــش آن چنانـی انسـولین نخواهنـد شـد. بنابراین بایــد بخــش اعظــم کربوهیدرات هــای مصرفی تــان را از انــواع دیــر هضــم انتخــاب کنیــد. ۳ .اهمیت پروتئین چربیهــا خیلــی چــاق کنندهتــر از پروتئینهــا یــا کربوهیدرات هــا هســتند، چــرا کــه خیلــی کمتــر بــرای سـاخت و سـاز در بـدن شـما اسـتفاده می شــوند. کربوهیدراتهــا هــم پتانســیل ایــن را دارنـد کـه شـما را چـاق کننـد، امـا این را هـم در نظـر بگیریـد کـه کربوهیدرات هـا سـوخت مـورد نیـاز تمرینات شـما را تامیــن می کننــد. و پروتئین هــا هــم، عضلــه می ســازند. ۴ .هیچ وقــت کربوهیدرات هــا را بـه تنهایـی نخوریـد هنگامی کــه تصمیــم داریــد تــا چربی هــای اضافــی بدنتــان را آب کنیـد، کنتـرل انسـولین، یک باید اسـت. سـالاد، حبوبـات سـبز، کلـم بروکلـی، و یـا سـبزیجات ، سـرعت تجزیـه و هضم تمــام کربوهیدرات هــا را می کاهنــد…