دفاع طبیعی

اســتفاده از گیاهــان بــه منظــور درمــان و کنتــرل برخــی از بیماری هــا همــواره در طــول تاریــخ مــورد توجــه انســان بــوده اســت. بــا توســعه ســریع داروهــای ســنتتیک در نیــم قــرن اخیــر اســتفاده از گیاهــان دارویــی تــا انــدازه زیــادی منســوخ شــده بــود ولــی در ســال های اخیــر بــه علــت مشــخص شــدن عــوارض نامطلــوب و جانبـی ترکیبـات سـنتتیک و عـدم ســازگاری آنهــا بــا طبیعــت انســان، بــار دیگــر توجــه دانشــمندان و مححقــان بــه گیــاه درمانــی و مــواد موثــره موجــود در گیاهــان دارویــی معطــوف گردیــده اســت. اگرچــه تاثیــر گیاهــان دارویــی در بهبــود بســیاری از بیماری هــا توســط پژوهشــگران بــه اثبــات رســیده اســت ولــی بــدون شــک اســتفاده از ایــن گیاهــان در درمــان بیماری هــا و مشــکلات پوســتی بیشــتر از ســایر بیماری هــا مــورد توجــه بــوده اســت. امــروزه گیاهــان دارویــی بــی شــماری شناســایی شــده انــد کــه بــا توجــه بــه مــواد متشــکله موثــر فعــال موجــود در آنهــا و همچنیــن نحــوه فــرآوری و خالــص ســازی و استانداردســازی خــاص، می تواننــد در کنتــرل بســیاری از بیماری هــا از جملــه بیماری هــای پوســتی همچــون انواعــی از درماتیت هــا و پســوریازیس موثــر واقــع شــوند. از جملــه ایــن گیاهــان می تــوان بــه مـوارد زیـر اشـاره کـرد: چریش نام علمی: indica Azadirachta بــا نــام انگلیســی neem، هــم بــه صـورت عصـاره و هـم بـه صـورت روغــن دارای خــواص دارویــی اســت. نیمبیدیــن و نیمبیــن دو ترکیــب ضــد التهــاب موجــود در روغــن هســتند کــه در کاهــش تــورم و قرمــزی نقــش دارنــد. کوئرســتین دیگــر ترکیــب موجــود در روغــن نیــم اســت کــه بــا مهــار هیســتامین در بــدن موجــب از بیــن رفتــن التهــاب و ســوزش می شــود. همــان گونــه کــه می دانیــد پســوریازیس و اگزمــا یــا درماتیــت بیماری هایــی هســتند کــه موجــب التهــاب شــدید پوســت، خشــکی، قرمــزی، پوســته ریــزی و پوســته پوســته شــدن می شــوند. روغــن نیـم شـامل مـواد موثـره ضدالتهابـی غیراســتروئیدی مشــابه داروی فنیــل بوتــازون اســت و موجــب کاهــش قرمــزی و ســوزش پوســت می شــود. همچنیــن منبــع غنــی از اســیدهای چـرب و گلیسـریدها اسـت کـه ایـن مــواد موجــب می شــوند تــا ایــن روغــن بــه راحتــی درلایه هــای بیرونـی پوسـت نفـوذ کنـد و مانـع از دسـت رفتـن رطوبـت پوسـت شـود…