پوکی و دوستان…

اســتئوپروز یکــی از شــایع تریــن بیماریهــای متابولیــک اســتخوانی اســت کــه در آن تــوده اســتخوانی کاهــش و باعــث افزایــش ریســک شــکنندگی اســتخوان می شــود. ایــن بیمــاری در کشــورهای مختلــف بــر اســاس نــوع رژیــم غذایــی، عوامــل محیطـی و وراثت شـیوع متفاوتـی دارد. اسـتئوپروز بـه دو دسـته اولیـه و ثانویـه تقســیم بنــدی می شــوند. کــه در نــوع اولیــه رونــد فیزیولوژیــک بــدن مثــل سـالخوردگی (در هـر دو جنس) و کمبود هورمـون اسـتروژن در اثـر یائسـگی در زنــان موثــر هســتند و در نــوع ثانویــه علـل متفاوتـی ماننـد اسـتفاده از بعضـی داروهــا مثــل گلوکوکورتیکوییدهــا و داروهــای ضدتشــنج و مصــرف کــم کلسـیم و ویتامیـنD ،مصـرف بیـش از حــد و طولانــی الــکل و کافئیــن نیــز اشــاره کــرد. از لحــاظ فیزیولوژیــک تــا حــدود ســن 20 ســالگی تــوده اســتخوانی رونــد رو بــه رشــد دارد تــا شـخص بـه مرحلـه فیزیولوژیـک Peak mass bone برســد کــه رســیدن فــرد بــه حداکثــر تراکــم اســتخوانی بیشــتر وابسـته بـه مسـایل ژنتیکـی اسـت. در رونـد رسـیدن بـه ایـن مرحلـه مصـرف منظـم کلسـیم و ویتامیـن D و حرکـت و ورزش و تنظیـم بـودن عملکرد سیسـتم اندوکریــن بســیار موثــر اســت. ایــن بیمـاری معـروف بـه بیمـاری خامـوش یـا بـدون علامـت بـوده و میتوانـد در صــورت عــدم تشــخیص و پیشــگیری و یــا درمــان باعــث شکســتگی های مختلــف در سیســتم اســکلتی بــدن شــود. روش تشــخیص ایــن بیمــاری اسـتفاده از دسـتگاههای Dxa بـوده کـه بــا اســتفاده از اشــعه Ray-X میتوانــد میـزان تراکـم بافت اسـتخوانی را نشـان دهـد…