خوب شنیدن یا شنونده خوب بودن

شــنیدن توانایــی سازگارشــدن بــا تغییــرات مــداوم در محیــط شــنیداری بــا تطبیــق دادن پیوســته و دوبــاره ی محتــوا و شــکل پیام هایــی کــه دریافــت می داریــم اســت. جنیــن می توانــد صــدای مــادرش را کــه از راه هدایــت اســتخوانی یــا ارتعــاش انتقـال می یابـد بشـنود. صـدای مـادر نوعــی پیونــد شــنیداری آغازیــن و ناگسســتنی میــان مــادر و کــودک اســت، کــه عاملــی اساســی در رشــد عاطفـی، روان شناسـانه و زبانـی یـک فــرد را تشــکیل می دهــد. دهلیـز گـوش بخـش حرکتـی گـوش اســت ولــی از آنجــا کــه حرکــت را شناسـایی می‌کنــد، بـه عنـوان بخـش حســی گــوش نیــز در نظــر گرفتــه می شــود. سیســتم دهلیــزی همــه ی اطلاعــات حرکتــی را گــردآوری می‌کنـد. بنابرایـن ایـن بخـش دخالـت پایــه ای در مکانیســم های تعــادل و وضعیــت بدنــی دارد. نقــش اساســی ایـن بخـش توانـا سـاختن فـرد جهـت غلبــه بــر گرانــش و راســت قامــت نــگاه داشــتن اســت. تاثیــر دهلیــز گــوش در تمــام کورتکــس مغــز گســترده اســت. همچنیـن پیونـد نیرومنـد و دوسـوی های بـا مخچـه کـه یـک سـاختار عصبـی بــرای هماهنگــی حرکتــی و نیــز مکانیســم های خــودکار ضــروری در حیــن یادگیــری اســت داشــته و ارتبــاط بــا هیپوکامــپ در شــکل گیــری حافظــه ی رویــدادی، جهــت یابـی فضایـی و ایجـاد تصویـر بدنـی پیونــد دارد، و نقــش بســیار مهمــی ایفــا مــی کنــد. بـرای ایـن کـه کارکـرد شـنیداری کارا باشـد، سیسـتم شـنیداری مـا بایـد نـه تنهـا پیوسـته بـا تغییـرات در اطلاعاتی کــه دریافــت می‌کنــد تطبیــق یابــد، بلکــه بنــا بــر تغییراتــی کــه دیــده می شــود…