فوايد فراوان فلورايد

فوايـد ضـد پوسـيدگي فلورايد اساسـا بــه پيشــگيري از دمینراليزاســيون و رخ دادن رمینراليزاســيون نســبت داده مي شــود. تاميــن فلورايــد كافــي موضعــی در دهــان بــه پيشــگيري از انحــال مينــا كمــك کــرده و باعــث معدنــي شــدن مجــدد مينــاي دنــدان مي شــود. اســتفاده از فلورايــد موضعــي بــا غلظــت بــالا منجــر بــه تشــكيل گويچه هــاي ذخيــرهاي فلورايــد تحــت عنــوان-Alkali) Globules fluoride calcium soluble )در ســطح دنــدان مي گــردد. ایــن گويچه هــا بــه طــور تدريجــي فلورايــد آزاد مي‌کننــد. اعتقــاد بــرا يــن اســت كــه فســفات مرتبــط بــا ايــن گويچه هــا مســئول ثبــات آنهــا در PH خنثــي مي باشــد. بــه هنــگام حمــلات اســيدي، ايــن گويچه هــا تجزيــه و كلســيم و فســفات و فلورايــد آزاد مي كننــد و منجــر بــه افزيــش غلظــت ايــن يون هــا در ســطح دنــدان مي شــوند. بــه طــوري كــه مهاجــرت ايــن يون هــا در محليكــه تحــت حمــات اســيدي قــرار مي گيرنــد باعــث رمینراليزاســيون و تشــكيل فلوروآپاتيــت مي شــود. پوســيدگي دنــدان و مكانيســم عمــل فلورايــد موضعــي پوســيدگي دنــدان يــك بيمــاري عفونــي چنــد عاملــي بــوده و ايجــاد آن هميشــه نيازمنــد حضــور باكتري هــاي پوسيدگي زاســت، مخصوصــا اســترپتوكوك ها (ميوتانــس و ســوربينوس) و الكتوباســيل ها. ايــن باكتري هــا مي تواننــد كربوهيدرات هــاي قابــل تخميــر را متابوليــزه کــرده و اســيد را توليــد کننــد كــه حالــت اســيدي(PH ) زيــر 5/5 ميتوانــد باعــث دمینراليزاســيون نســج ســخت دنــدان شــود. حــل شــدن مينــا بــه دنبــال حمــات اســيدي در PH 8.3-8.4 صــورت مي گيــرد كــه بــا از دســت دادن يون هــاي كلســيم و فســفات همــراه اســت. بازگشــت PH بــه حالــت خنثــي ً معمــولا نيــم ســاعت پــس از توقــف حملات اســيدي صــورت مي گيــرد…