مشکلات زندگی به سبک امروز

جوانــان 18 تــا 29 ســاله نزدیــک بــه 20 میلیــون نفــر جمعیــت کشــور را تشـکیل مـی دهنـد. مـواد 41 و19 برنامــه پنجــم توســعه کــه اشــاره بــه همــکاری هــای بیــن بخشــی در راســتای ارتقــا ســلامت ایــن گــروه سـنی دارد، نقـش نظـارت بـر اجـرای برنامــه هــا را لازم و ضــروری مــی شــمارد. ایــن در حالــی ســت کــه ایــن گــروه ســنی بعــد از فــارغ التحصیــل شــدن از دبیرســتان یــا جــذب دانشــگاه هــا مــی شــوند یــا جــذب محیــط هــای کار و تـلا ش. بخشـی هـم مدتهـا طـول می کشـد تـا کار مناســبی بیابنــد و گروهــی هــم بــه ســربازی مــی رونــد. جوانانــی کـه تـا کنـون تحـت نظـارت والدیـن بــوده انــد بــه نــاگاه وارد محیــط هـای جمعـی ای شـوند کـه بـرای آن آمـوزش ندیـده انـد. از بررسـی هـای بــه عمــل آمــده نتایجــی بــه دســت آمــده کــه اشــاره بــه چنــد مــورد ضــروری بــه نظــر مــی رســد. تغذیه تغییــرات ســریع ســبک زندگــی کــه بــه علــت جــذاب بــودن ایــن گــروه ســنی را بیــش از ســایر گــروه هــا تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد کــه بخشــی از آن الگوهــای تغذیــه ای اســت . نزدیــک 30 درصــد پســران جــوان فعالیــت فیزیکــی کــم دارنــد و ایــن درحالــی ســت کــه نزدیــک بــه 50 درصــد دختــران ایــن گــروه فعالیــت فیزیکــی کــم دارنــد.39 درصــد پســران و48 درصــد دختــران ایـن گـروه سـنی اضافـه وزن دارنـد…