درباره ما

صاحب امتیاز و سر دبیر          آمنه صفری گیری
مدیر مسئول                           دکتر احمدرضا همتی مقدم         

مشاور علمی :                   دکتر حمیدرضا نمازی
دبیر تحریریه:                   محسن طاهرمیرزایی


روابط عمومی:                    مریم شکوری
تلفن روابط عمومی:            8-88481057
مسئول همایش ها:           مرضیه جانقلی
تلفن همایش ها:               88482713
مسئول تدارکات:              محمد حسین باقری سعادت
موضوع نشریه:                 پزشکی و دارویی
دوره انتشار:                     دو هفته نامه
زبان:                                 فارسی

گستره توزیع:                   سراسری
صندوق پستی:                 15875:7911
ارسال پیامک:                   500043190256
ایمیل:                             m.novindaroo@gmail.com
کانال تلگرام:                     novindaroo@

چاپ:                                  هنر سرزمین سبز
ارتباط با مدیریت:              88482709