آسیب شناسی صنعت دارو

تا ســال های دهــه چهــل صنعــت داروســازی در كشــور شــكل دیگــری داشــت بــه نحــوی كــه مــواد اولیــه از خــارج از كشــور وارد می شــد مقـداری هـم داروی گیاهـی در داخـل تولیــد و از تركیــب ایــن دو نیازهــای جامعــه برطــرف می شــد امــا از آن ســال ها بــه بعــد، بــه تدریــج اكثــر نیازهــای كشــور از طریــق واردات تامیــن می شــد. تــا ایــن كــه شــركت های داروســازی ایــران بــه بلــوغ نســبی رســیدند و تاســیس ایــن نــوع شــركت ها در آن ســالها شـدت گرفـت بـه طـوری كه بسـیاری شــركت های داروســازی در بیــن دهــه ۴۰ و ۵۰ فعالیـت خـود را آغـاز كردند. همچنیــن ورود شــركت های خارجــی در كنـار اعطـای نمایندگـی بـه شـركت هــای داخلــی و تــاش دانشــكده های داروسـازی امـكان رشـد ایـن صنعـت را بیشــتر فراهــم كــرد. از آن ســال ها تاكنــون ایــن صنعــت رشــد بســیاری كــرده بــه نحــوی كــه ۹۶ درصــد داروهــای نســوز در داخــل تهیــه می شــود و در دو جهــت محصــول و تاســیس كارخانه هــای جدیــد توســعه یافتــه اســت. ایــن صنعــت ماننــد ســایر صنایــع از مشــكل داشــتن شــركت هــای بــا ارزش بــازار كــم رنــج می بــرد كــه بیــش از ۹۰ درصــد آن متعلــق بــه چنــد ســهامدار حقیقــی و حقوقــی اســت كــه بــه راحتــی می تواننــد بــرای ســهم شــركت خــود جریان ســازی كننــد و ســهامداران دیگــر را بــه اشــتباه بكشــانند. اكثــر شــركتهای داروســازی دارایــی قابـل توجهـی ندارنـد و بیشـتر ارزش آنهـا داشـتن فرمـول تهیـه داروهـا یـا ســاخت داروهــای خــاص اســت كــه برخــی شــركت ها بــه دلیــل برخــی رانتهــا در اختیــار دارنــد. یكــی دیگــر از مشــكلات ایــن شــركت ها ســود یــا فــروش آنهــا نصــف ارزش بــازار شــركت هــم نیســت كــه خــود از نــكات منفــی بــرای ســهم آن و افزایــش ریســك ایــن ســهام بــه حســاب می آیــد كــه امــكان ایجــاد حبــاب را بــرای ســهام آنهــا مهیــا می‏ كنــد …