عوارض قلبی اضطراب

 

درحـال حاضـر اولیـن علـت مـرگ و میـر در کشـور را بیماری هـای قلبـی – عروقـی تشـکیل مـی دهدکه متاسـفانه در حـدود 35 تـا 45 درصـد از مـرگ و میرهــای کل جامعــه را شــامل مــی شـود و ایـن درحالـی اسـت کـه تعداد زیـادی از بیمـاران قلبـی در ناامیـدی بقیـه ی زندگـی را سـپری مـی نماینـد. گفتـه مـی شـود 70 درصـد از بیمارانی کــه دچــار ســکته قلبــی شــده انــد ، هرگـز بهبـودی کامـل پیـدا نکـرده در ناتوانــی زندگــی مــی کننــد. ازســوی دیگـر نتایـج درمانـی در ایـن بیمـاران چنــدان رضایــت بخــش نیســت. بــه طــوری کــه عمــل جراحــی بــای پــس (Bypass )کرونــر در بســیاری از بیمـارن فقـط جنبـه تسـکینی دارد. آنچــه در ادامــه آمــده اســت نگاهــی بـه دلایـل ایجـاد و تشـدید اضطـراب، ارتبـاط آن بـا بیمـاری هـای قلبـی و راهکارهــای درمانــی آن اســت. از جملـه عوامـل مهـم خطـر سـاز در بیماریهــای قلبــی – عروقــی مصــرف ســیگار ، فشــارخون بــاال ، کلســترول بـاال ، تغذیـه ناصحیـح، عـدم فعالیـت بدنــی، چاقــی (بــه خصــوص چاقــی شــکمی) و اســترس هســتند کــه در ایـن میـان نقـش اسـترس و فشـارهای روانــی بســیار قابــل تامــل اســت…