تداخلات دارویی «انسولین گلارژین و فنوفیبرات»

بیمار مردی 52 ساله بوده که به علت دیابت و بالا رفتن TG از انسولین گلارژین و فنوفیبرات به طور همزمان استفاده می‌نماید:

R/

Injectionpen. Insulin Glargine                                                    N=3                             

طبق دستور پزشک

 

Cap. Fenofibrate                          100mg                                    N=50                            

صبح 1 شب 1

 

 

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان احتمالاً موجب افزایش اثر انسولین گلارژین و احتمال هایپوگلیسمی می‌شود لذا توصیه می‌شود در خلال درمان سطح گلوکز خون اندازه‌گیری و در صورت نیاز تعدیل دوزاژ انجام شود.