تداخلات دارویی «آمی‌تریپتیلین» و «آیوهگزول»

بیمار مردی است 30 ساله که جهت میلوگرافی مراجعه نموده و از قبل به علت افسردگی و درد مزمن از داروی آمی تریپ تیلین استفاده می‌نماید:

R/

Amp. Iohexol (Omnipaque)              300 mg / 20 ml                     N=I 

طبق دستور جهت انجام میلوگرافی

 

Tab. Amitripty llin                             25 mg                                     N=100                                

شبی 2 عدد

 

 

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان آمی‌تریپتیلین و آیوهگزول موجب افزایش خطر بروز تشنج می‌شود. لذا توصیه می‌گردد که حداقل 48 ساعت قبل و تا 48 ساعت بعد از میلوگرافی از TCA ها استفاده نشود.