نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد: باکتری‌های موجود در سیستم گوارشی بر چگونگی اثربخشی داروهای دیابت تعیین کننده است.

 

گروهی از محققان آمریکایی به بررسی نتایج بدست آمده از بیش از ۱۰۰ تحقیق روی نمونه‌های انسانی و جانوری پرداختند که نشان می‌دهند چگونه میکروبیوم روده می‌تواند اثربخشی داروهای دیابت را ارتقا دهد یا مختل کند.

 

یکی از محققان ارشد این مطالعه گفت: می‌توان دو نفر را در نظر گرفت که یک دارو و رژیم غذایی مشابه دریافت کرده‌اند اما گلوکز خون به یک شکل کنترل نمی‌شود چرا که میکروب‌های موجود در روده آنان با یکدیگر متفاوت است.

 

محققان همچنین تاکید کردند: برخی از داروها درصورتی‌که به شکل تزریقی دریافت شوند، اثربخشی مطلوبی دارند. هرچند ممکن است مصرف این داروها به شکل خوراکی نتیجه‌بخش نباشد. انسولین در گروه این نوع داروها قرار دارد همچنین دارویی همچون متفورمین درصورتی‌که به شکل قرص مصرف شود اثربخشی بیشتری دارد و دریافت آن به شکل تزریقی توصیه نمی‌شود.

 

 متفورمین اولین دارویی است که برای بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تجویز می‌شود. میکروبیوم روده به داروی متفورمین کمک می‌کند بیشترین اثربخشی را داشته باشد. هرچند تنها باید به شکل خوراکی مصرف شود و دریافت آن به شکل تزریقی سطح گلوکز خون را کاهش نمی‌دهد.