تداخلات دارویی «ایزوتره تینوبین» و «کاربامازپین»

بیمار مردی 20 ساله بوده که به علت آکنه شدید پوستی از ایزوتره تینوبین و به علت سابقه بیماری صرع از کار با مازپین استفاده می‌نماید:

R/

Cap.Isotretinoin (Accutane)             20mg                                      N=60

روزی 1 عدد

 

Tab.Carbamazepine                          200mg                                    N=100

روزی 2 عدد

نتیجه تداخل:

مصرف همزمان ۲ داروی فوق موجب کاهش اثر کار با مازپین و احتمال تشنج می‌شود. لذا باید در صورت ضرورت مصرف توامان دوز داروها تنظیم شود.