حکیم خانه

حکیم خانه

آرتیشو (کنگر فرنگی)

آرتیشـو یـا کنگـر فرنگـی بـا نـام علمـی scolymus Cynara ،گیـاه بومــی منطقــه مدیترانــه، جزایــر قنــاری و آفریقــای جنوبــی اســت و

ادامه مطلب »
حکیم خانه

عسل و دیابت

عســل اکســیر والا و ارزشــمندی اســت کــه در طــول تاریــخ به عنــوان یــک غــذای خوش طعــم و دارویــی شــفابخش مــورد

ادامه مطلب »