حکیم خانه

حکیم خانه

زردچوبه

گیــاه زردچوبــه (Turmeric )بــا نــام علمــی longa Curcuma ، یــک گیــاه پایــا از خانــواده زنجبیــل (Zingiberaceae ) اســت کــه بــه

ادامه مطلب »
حکیم خانه

خواص دارویی گلپر

گلپر گیاهی است معطر که می‌توان از تمام بخش‌های آن در صنعت غذا و دارو استفاده کرد. گلپر گیاهی گلدار،

ادامه مطلب »
حکیم خانه

گزنه

گیـاه گزنـه بـا نـام علمـی Urtica dioica ،گیــاه دارویــی ارزشــمند از خانـواده اورتیکاسـه (Urticaceae ) و بومـی اروپـا، شـمال آسـیا

ادامه مطلب »