حکیم خانه

حکیم خانه

دفاع طبیعی

اســتفاده از گیاهــان بــه منظــور درمــان و کنتــرل برخــی از بیماری هــا همــواره در طــول تاریــخ مــورد توجــه انســان بــوده

ادامه مطلب »
حکیم خانه

آرتیشو (کنگر فرنگی)

آرتیشـو یـا کنگـر فرنگـی بـا نـام علمـی scolymus Cynara ،گیـاه بومــی منطقــه مدیترانــه، جزایــر قنــاری و آفریقــای جنوبــی اســت و

ادامه مطلب »