Weekly News

داروي هالاون (اريبولين مس لايت)

هالاون (اريبولين مس لايت)، نوعي داروي شيم يدرماني را براي درمان ليپوساركوما )نوع اختصاصي از ساركومای بافت نرم( كه قاب لبرداشت از طريق جراحي نيست يا بسيار پيشرفت كرده )متاستاز داده(، تا ييد كرده است. اين دارو براي درمان بيماراني تا ييد شده كه شيم يدرماني اوليه با داروهاي انتراس كيلين دريافت كرد هاند. طبق گفت ههاي مدير بخش محصولات خون و انكولوژي سازمان غذا و دارو، هالاون اولين داروي تا ييد شده براي افراد مبتا به اركوماست
كه مشخص شده م يتواند عمر بيمار را افزايش دهد. بررسي نتايج حاصل از مطالعات كارازمايي نشان م يدهد كه هالاون م يتواند باعث افزايش طول عمر بيماران، حداقل به مدت ٧ ماه شود.
ساركومای بافت نرم ) )STS بيمار يای است كه در آن سلو لهاي سرطاني در باف تهاي نرم بدن شامل عضات، تاندو نها، عروق خوني، عروق لنفاوي، اعصاب و باف تهاي احاطهك‌ننده مفاصل ايجاد م يشوند. ليپوساركوما نوع اختصاصي از ساركوماست كه در سلو لهاي چربي ظاهر م يشود. ساركوما م يتواند تقريبا در هر نقطه اي از بدن ايجاد شود.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی شمالی، ساختمان 111 پلاک 211 ، طبقه سوم، واحد 7 - کدپستی: 1586713137 | صندوق پستی: 7911 - 15875
تلفن دفتر مرکزی: 88481057 - واحد اشتراک: 88481058