Weekly News

تود ه ها، شایع ترین ضایعات کلیویکلیه ها دو عضو لوبیایی شکل هستند که در هر طرف در زیر دند هها در ناحیه پهلوها قرار گرفته اند. کلیه می تواند دچار بیماری های بسیار زیاد شود، یکی از موارد مهم و شایع توده در کلیه است. این توده م یتواند خوش خیم یا بدخیم باشد. در این نوشتار هدف این است که در مورد مهم ترین علل توده های کلیوی بحث شود. کلا تود ههای کلیوی به دو دسته توپر و توخالی تقسیم م یشوند. تود ههای توپر اکثرا بدخیم و توده های تو خالی اکثرا خوش خیم هستند. در این مقاله سه بیماری عمده که باعث ایجاد توده در کلیه می شود، بررسی می کنیم؛ کیست ساده کلیه، کلیۀ پلی کیستیک در بزرگسالان، سرطان کلیه. کیست ساده کلیه کیست ساده کلیه ) Simple renal cyst ( عبارت است از یک کره با جدار نازک و صاف که پر از مایع است. کیست کلیه ) Renal Cyst ( انواع مختلف دارد و کیست ساده کلیه شای عترین است. ممکن است یک یا چند عدد از این کیس تها در کلیه وجود داشته باشد. این بیماری را نباید با کلیه پلی کیستیک ) Polycystic Kidney Disease ( اشتباه کرد. کلیه پلی کیستیک یک بیماری
خطرناک و با سیر پیشرونده است. کیست ساده کلیه ) Simple renal cyst ( اغلب منجر به مشکل خاص برای بیمار نمی شود.
اندازه این کیس تها م یتواند از چند میلی متر تا چند سانت یمتر متفاوت باشد. علل ایجاد کیست ساده کلیه علت اصلی ایجاد کیست ساده کلیه ) Simple renal cyst ( هنوز مشخص نیست. این بیماری ارثی نیست. با افزایش سن احتمال ابتا به کیست ساده کلیه افزایش م ییابد. حدود یک سوم افراد بالای 70 سال دارای حداقل یک کیست در کلیه هستند. اندازه کیست ها با افزایش سن زیاد می شود. در بعضی از بررسی ها میزان فشار خون در افراد دارای
کیست ساده کلیه زیاد بوده است.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، خیابان مطهری، تقاطع میرزای شیرازی شمالی، ساختمان 111 پلاک 211 ، طبقه سوم، واحد 7 - کدپستی: 1586713137 | صندوق پستی: 7911 - 15875
تلفن دفتر مرکزی: 88481057 - واحد اشتراک: 88481058