Weekly News

روشی غیر از کشت خون برای تشخیص عفونت‌های خونی

روش کم‌زمانبر برای تشخیص عفونت‌های خون، کشت خون یک بیمار است. اتوماسیون کشت‌های خون، شناسایی ارگانیسم، و حساسیت ضدمیکروبی به ویژگی و سرعت این فرآیند کمک کرده‌است. با این حال، حتی با این پیشرفت‌ها، زمان از جمع‌آوری تا پایان نتایج، روزها طول می‌کشد که به این معنی است که بیماران بیش از حد نیاز، به دریافت تجربی آنتی‌بیوتیک‌های طیف گسترده ادامه خواهند داد و ممکن است میکروب‌های مقاوم در برابر آنتی‌میکروبیال‌ها پدیدار شوند. این تاخیر، همراه با حساسیت ذاتی و نیمه‌بهینه کشت خون، توسعه روش‌های تشخیصی وابسته از کشت را برانگیخته است.

برای آزمایش یکی از این روش‌های غیر از کشت، محققان یک بررسی چندمرکزی و آینده‌نگر را با عنوان T2Bacteria Panel test تحت حمایت صنعت انجام دادند که به ترکیبی از تقویت واکنش زنجیره پلیمراز و تشدید مغناطیسی T2 برای شناسایی مستقیم ارگانیسم‌ها در یک نمونه فلبوتومی خون کمک می‌کند. حساسیت، ویژگی و زمان تا حصول نتیجه با T2Bacteria Panel test در مقایسه با نتایج کشت در نمونه‌های خونی منفرد از ۱۴۲۷ بیمار مقایسه شد. ارگانیسم‌هایی که توسط این پانل هدف قرار گرفتند عبارتند از Enterococcus faecium، Staphylococcus aureus، Klebsiella pneumoniae، سودوموناس aeruginosa و Escherichia coli.

کشت خون برای ۶ درصد از بیماران مثبت بود، در حالی که نتایج T2Bacteria test برای ۱۳ درصد بیماران مثبت بود و با نتایج کشت ۹۰ درصد سازگاری داشت. حساسیت و اختصاصی بودن T2Bacteria test برای ارگانیسم‌های هدف هم ۹۰ درصد بود؛ این ارگانیسم‌ها، نماینده ۴۸ درصد از تمام نتایج مثبت هستند. نتایج T2Bacteria test به نظر می‌رسد حاوی ۱۰ درصد مثبت کاذب هستند. میانگین زمان برای یک نتیجه T2Bacteria test معادل 61/3 تا 70/7 ساعت است، در مقایسه با 5/38 تا 7/71 ساعت برای رسیدن به نتیجه کشت خون، که بستگی دارد که به تعداد نمونه‌های پردازش‌شده در یک زمان.

 

بحث و تفسیر

همانگونه که توسط محققان مورد تاکید قرار گرفت، نویسندگان ویژگی‌های مشابهی را برای T2Bacteria که برای تایید FDA در نظر گرفته شده‌، نشان داده‌اند. با این حال، کاربرد این تست و دیگر آزمایش‌های عفونت خون غیر از کشت باید تائید شدند، با این فرض که هنوز به کشت‌های خونی برای شناسایی عوامل بیماری‌زای خطر بالقوه دیگر مورد نیاز است، این تست هزینه اضافی را به همراه خواهد داشت و موارد مثبت کاذب ممکن است منجر به استفاده از آنتی‌بیوتیک غیرضروری شوند.

صاحب امتیاز و سردبیر: آمنه صفری گیری

نشانی نشریه: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه پنجم، پلاک ۱۵، طبقه چهارم، واحد ۲۰.  کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۴۶ | صندوق پستی: ۷۹۱۱ - ۱۵۸۷۵
تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۴۸۱۰۵۷ - واحد اشتراک: ۸۸۴۸۱۰۵۸