کمیسیون اروپا ترکیب درمانی pembrolizumab (Keytruda, Merck)، pemetrexed (Alimta, Lilly) و کموتراپی پلاتینوم را برای درمان خط اول سرطان ریه غیر سلول کوچک (NSCLC) متاستاتیک را تائید کرد. این تائید برای NSCLC غیراسکوآموس است که شایع‌ترین فرم سرطان ریه را تشکیل می‌دهد. این رژیم درمانی ترکیبی محدود به بیمارانی می‌شود که تومورهای آنها فاقد موتاسیون‌های EGFR یا ALK است.

این تائیدیه، همچنین نخستین درمان تائید شده برای یک anti–programmed cell death protein–1 در ترکیب با کموتراپی، در اروپا به شمار می‌رود.

نتایج یک کارآزمایی فاز 3 با عنوان KEYNOTE-189 با حضور بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته است که ایمنی و اثربخشی این ترکیب درمانی را تائید کرده است.

این کارآزمایی نشان داد بهبود در نرخ کلی پاسخ، بقای بدون پیشرفت بیماری و بقای کلی در تمام گروه‌های بیماران دیده می‌شود، صرفنظر از وضعیت بیان programmed cell death–ligand-1 tumor. نتایج این مطالعه در New England Journal of Medicine منتشر شده است.

به عقیده محققان، این کارآزمایی تصادفی‌سازی شده، برای همه پیامدها مثبت بوده و استاندارد جدیدی را برای درمان خط اول NSCLC متاستاتیک تعریف می‌کند.

نتایج نهایی حاکی از آن بودند که نرخ کلی پاسخ درمانی برای بیماران دریافت کننده pembrolizumab همراه با کموتراپی عبارت بود از 6/47 درصد و برای بیمارانی که فقط کموتراپی دریافت کردند، 9/18 درصد بوده است. این اختلاف میان دو گروه از نظر آماری معنی‌دار است.

ترکیب درمانی pembrolizumab و کموتراپی، در مقایسه با کموتراپی به تنهایی، با عوارض جانبی بیشتری همراه است. همچنین عوارض جانبی مرتبط با ایمنی در گروه درمان ترکیبی، دو برابر گروه دیگر بوده است. همچنین، صدمه حاد کلیوی در 2/5 درصد از بیماران گروه درمان ترکیبی دیده شد.

داروی pemetrexed  با دوز 500 mg/m2و carboplatin با سطح زیر منحنی 5 یا سیس‌پلاتین 75 mg/m2 برای 4 دوره سه‌هفته‌ای تجویز می‌شد. سپس،  pemetrexed نگهدارنده را هر 3 هفته یک بار دریافت کردند.

این ترکیب دارویی در انتظار دریافت تائیدیه خود از سوی سازمان دارو و غذای آمریکا نیز به سر می‌برد.