این قرص معمولا با نام تجاری لبریوم نیز شناخته می‌شود. کلردیازپوکساید در دوزها و تحت شرکت‌های داروسازی مختلفی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

نام تجاری

قرص کلردیازپوکساید-سبحان 10 میلی گرم

قرص کلردیازپوکساید-حکیم 10 میلی گرم

قرص کلردیازپوکساید-سبحان 5 میلی گرم

قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 5 میلی گرم

قرص کلردیازپوکساید-حکیم 5 میلی گرم

قرص ام دی-کلردیازپوکساید 5 میلی گرم

قرص کلردیازپوکساید-عبیدی 10 میلی گرم

قرص کلردیازپوکساید رامین 5 میلی گرم

قرص کلردیازپوکساید رامین 10 میلی گرم