اکبر عبدالهی اصل، پیرو نامه منتشر شده در خصوص دستور عدم توزیع ویال پنی سیلین 6.3.3با شماره ساخت5G1601 از سوی یکی از معاونت های غذا و داروی نیشابور که در فضای مجازی بازتاب داشته، بخشنامه ای به معاونان غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور ارسال کرد.
در این بخشنامه آمده است که منبع تامین ماده اولیه تولید پنی سیلین طی بازدید های انجام شده و بررسی مستندات، منبع قابل قبولی بوده و تاکنون نیز از منبع فوق مرجوعی ماده اولیه گزارش نشده است.
طبق بررسی های انجام شده روی نتایج کیفی و آزمایشگاهی تمام موارد مصرفی در تولید داروی فوق مطابق با فارماکوپه های (فهرست دارویی) معتبر و بر اساس پروانه ساخت دارو بوده است. بنابراین با توجه به بررسی های به عمل آمده تاکنون دلیلی بر عدم کیفیت داروی مذکور وجود ندارد.
بروز شوک ‘ آنافیلاکسی ‘ یکی از عوارض جدی و کشنده پنی سیلین های تزریقی بوده با این همه نمونه های دیگری از همین دارو جهت بررسی های بیشتر به اداره کل آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ارسال شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ، چند روز پیش یک بانوی نیشابوری در پی تزریق پنی سیلین جان خود را از دست داد که برخی اخبار منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی، تزریق این آمپول را علت مرگ او می دانند.