آکنــه ولگاریــس یکــی از شــــایعترین بیمـــــاری های پوســت اســت کــه ناشــی از اختــلال در دســتگاه پیلوسباســه اســت کــه خــود را بــا علائمــی همچــون پاپــول، پوســچول، نــدول، کومــدون و اســکار نشــان می دهــد کــه ایــن بیمــاری بــا توجــه بــه نــوع ضایعــات بــالا بــه کومدونــی، پاپوپوســچولر و ندولوکیســتیک تقســیم بندی می شــود. در ادامــه نســخه های درمانــی آکنــه ولگاریــس ارائــه می شــو د : A :آکنه با ضایعات کومدونی نسخه 1 /R 1=N%/ 01 Adapalen.Cream هرشب به آکنه ها مالیده شود نسخه 2 /R 1=N%/ 01 Tazaroten.Gel هرشب به آکنه ها مالیده شود نسخه 3 /R 1=N%/ 025 Tretinoin.Gel هرشب به آکنه ها مالیده شود SPF30 Screen Sun Cream 1=N Acneline Oilfree هــر روز صبــح بــه تمــام صــورت مالیـده و هـر 3 سـاعت تکـرار شـود. نسخه 4 /R 20gr Acid Azelaic.pow 20cc Water 100gr to cream Base Farabi روزی دوبــار بــه آکنه هــا مالیــده شــود…