مطالب پزشکی

Rh ایمونوگلوبولین

یــک محلــول تغلیظ شــده اســتریل از گاماگلوبولیــن اختصاصــی(IgG) حــاوی آنتیکــور ضــد RhO اســت کـه بـا روش الـکل سـرد از پلاسـمای

ادامه مطلب »