مطالب پزشکی

ایدز قابل کنترل است

زمانــی نــه چنــدان دور، ایــدز تابــوی تلخـی بـود و قضاوت هـای منفـی زیـادی در مـورد مبتلایـان میشـد. دربـاره علـل ابتـلابــه

ادامه مطلب »