ذره بین

ذره بین

تیامین

تیامیـن ( ویتامیـن B1 )یـک ویتامین محلـول در آب از گـروه ویتامین هـای B اســت کــه بــرای متابولیســم پروتئین هــا،

ادامه مطلب »