حکیم خانه

حکیم خانه

انگور کولی

گیـاه آقطـی سـیاه یـا انگـور کولـی بـا نــام علمــی nigra Sambucus ، یـک درختچـه بلنـد از خانـواده کاپری فولیاسـه (Caprifoliaceae

ادامه مطلب »
حکیم خانه

زردچوبه

گیــاه زردچوبــه (Turmeric )بــا نــام علمــی longa Curcuma ، یــک گیــاه پایــا از خانــواده زنجبیــل (Zingiberaceae ) اســت کــه بــه

ادامه مطلب »